مدیر عامل

دکتر مقداد آینه بند

  • عضو هیات علمی دانشگاه
  • دکتری تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری
  • عضوهیات مدیره و رییس کمیسیون مشاوان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

Honors and Awards

 

Scientific:

President of IA University of Hendijan City, Iran

Editor in chief of International Journal of Novel Computer Science and Power Solutions (IJNCSPS) journal (ISSN: 2476-7476)

Head of Department of Computer Engineering of IA University of Hendijan City, Iran 

 

Top Student of BSc. degree. (Admission to the master’s degree by the quota for brilliant talents without entrance examination)

Top Student of MSc. degree.

Journals and Conferences:

 

Journal’s reviewer invitation:

BEEI (Scopus Q3) – 2021 Bulletin of Electrical Engineering and Informatics

Inter Journal of Computing and Digital Systems

International Journal of Advances in Applied Sciences

International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT)

International Journal of Reconfigurable and Embedded Systems

Third edition of the international conference on Internet of things Data and Cloud Computing

 

Some of International IEEE Conferences TPC or reviewer invitation:

PECON 2012-Designated reviewer on the technical program committee for the 2012 IEEE International Power and Energy Conference. Malaysia

ISIEA 2012 – Designated reviewer on the technical program committee for IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, Bandung, Indonesia

CEAT 2013- Designated Reviewer of the 2013 IEEE International Conference on Clean Energy & Technologies, Malaysia

ISIEA 2013 -Designated reviewer on the technical program committee for  the 2013 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA 2013) ,Malaysia

ISGT14 – 2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies Conference – Asia (ISGT ASIA)

2014 IEEE International Power and Energy Conference (PECON 2014) 

ICSPDM’ 2015- IEEE 2015 International Conference on Single Processing & Data Mining (Istanbul, Turkey)

CENCON 2015 -2015 IEEE Conference on Energy Conversion (Malaysia)

2015 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)

2016 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon)

2016 IEEE Industrial Electronics and Applications Conference (IEACon)

2016 International Conference on Electrical, Electronic, Communication and Control Engineering

2016 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)

Third International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems (SIRS’17)

Asia Simulation Conference 2017

2017 IEEE 15th Student Conference on Research and Development (SCOReD)

2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)

2018 Symposium on Islamic Sciences and Technology

2018 4th International Conference on Computer, Communication and Control Technology

2018 World of Multidisciplinary Research and Application Conference

2018 5th International Conference on Communication and Computer Engineering

ICACCI Call for Poster Track Papers’18

2018 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC)

2019 International Conference in Electrical, Electronic and Computer Engineering

2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS19)

Seventh International Workshop on e-Health Pervasive Wireless Applications and Services 2019

2019 2nd International Conference and Workshop on Telecommunication, Computing, Electrical, Electronics and Control

Third International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet’19) & International Conference on Applied Soft Computing and Communication Networks (ACN’19)

2020 7th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)

2020 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon)

International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT)

2020 International Conference on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing and Technologies (3ICT)

4th International Conference on Computer Applications and Information Security (ICCAIS’2021)

 

And:

Head of the Scientific Committee of the first conference on investment opportunities in the city of Hindijan, Iran

 

Publications:

In English:

Accuracy and availability modeling of social networks for Internet of Things event detection applications, Meghdad Aynehband, Mehdi Hosseinzadeh, Houman Zarrabi, Saeed Gorgin,

COAST: Context-aware pervasive speech recognition system  , Aynehband, M. ; Rahmani, A.M. ; Setayeshi, S. , Wireless and Pervasive Computing (ISWPC), 2011 6th International Symposium on Digital Object Identifier: 10.1109/ISWPC.2011.5751306 Publication Year: 2011 , Page(s): 1 – 4

Emotion detection based on the hidden markov model chain speech recognition , SM Safi, M Aynehband Research Journal of Recent Sciences (E-ISSN: 2277-2502) 5 (5), 47-52

Speaker Verification System Improved by Mood Recognition System, SM Safi, M Aynehband , International Journal of Computer Science and Network Solutions (ISSN:2345-3397)

 

In Persian:

  • بهینه سازی الگوریتم کوردیک دهدهی با انتخاب بهینه در ابتدا  ، علی مختارباف-مقداد آینه بند-مصطفی مرادی- ایمان زنگنه ، اولین کنفرانس هوش مصنوعی در مهندسی برق و کامپیوتر(NCAI2012) بهبهان
  • الگوریتم طراحی مدارات برگشت پذیر مبتنی بر اساس پیاده سازی مالتی پلکسری، مقداد آینه بند – مسعود قلاوند – علی مختارباف ، اولین کنفرانس محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات- اسفند 89 ماهشهر
  • به کارگیری سامانه های کنترل از راه دور خود مختار صنعتی بومی در آب و هوای نامطلوب – مقداد آینه بند –شهاب زمرد بخش – محمد رضا مشعل، اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان هندیجان – آذرماه  1393
  • استفاده از سامانه های مبتنی برتکنولوژی B2C در تقویت تجارت الکترونیک محصولات دریایی– مینا معین پور ،مقداد آینه بند ، ،حجت مشعل ، اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان هندیجان – آذرماه 1393

Technical:

Member of the Board of Directors Khuzestan Computer Guild Organization, Iran

Chairman of the Consultants Commission Khuzestan Computer Guild Organization, Iran

President and Member of the Board of Fanavaran Jahan Nama Company.

Head of software department of Dade Pazhoohi Pardis Company.

Member of the Board of Dade Pazhoohi Pardis Company.

International Programming Expert:

 

Social Media Network Analysis Tools:

  • Official Plugin for NodeXL Pro (confirmed by SMRF USA)

 

 

Technical:

 

Programing skills

Tensorflow, Keras, numpy, GPU computation in Python

 Web and .Net Programming

ASP.Net Programming

CSS and front design

Android Mobile Programming

C# Win Form Programming

Java Arduino Programming

SQL server Database Design

UML and RUP software Designing

 

Some of web solutions designs:

Android Application and Web Application for Smart Home (Java- ASP.Net – C# – SQL)

Android Application and Web Application for Smart Cars (Java- ASP.Net – C# – SQL)

Online cinema ticketing for Cinema Helal Ahwaz (ASP.Net- C# – SQL- CSS- HTML- JavaScript)

Online food reserving system (Called SARP) (ASP.Net- C# – SQL- CSS- HTML- JavaScript)

Broadcasting portal or www.alnejah.com , www.khotaba.net, www.oxinsport.com

Commercial Online stores: www.snatools.com ,  www.kalabiar.com, www.sabad24.com, www.strings.ir, www.carterspoosh.com and …

International Journal Proceeding online system:   submit.ijncsps.com

Online Official automation (Named SANA ver 1,2,3,4) (ASP.Net- C# – SQL- CSS- HTML- JavaScript)

Faculty members portals: www.mehdinikoo.com, www.aynehband.ir

The web based CRM (Customer relationship management) (ASP.Net- C# – SQL- CSS- HTML- JavaScript)

And many of other developed applications and websites.

 

اعضای هیات مدیره

دکتر حسین خضری پور
دکتر حسین خضری پورعضو هیات مدیره
اطلاعات بیشتر
دکتری معماری سیستمهای کامپیوتری
مهندس مینا معین پور
مهندس مینا معین پورعضو هیات مدیره
اطلاعات بیشتر
کارشناس آزمایشگاه پزشکی
بستن منو